პარტნიორები და ბმულები

სახელმწიფო დაწესებულებები

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის კომიტეტი 

სოციალური მომსახურების სააგენტო

საგანმანათლებლო დაწესებულებები

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG)

ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი (CTC) 

"კავკასიური სახლი" - საქართველოს კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი

კაჭრეთის პროფესიული ლიცეუმი

პროფესიული გაერთიანებები

საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ასოციაცია – AEAG 

საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია - SovLab

საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია 

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მეგობართა ასოციაცია 

ისტორიის მასწავლებელთა საქართველოს ასოციაცია

 

საერთაშორისო ორგანიზაციები

გერმანიის საელჩო საქართველოში

ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

ევროპის განათლების ფონდი (ETF) 

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM) 

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია /დასაქმებაზე კონსულტაციისა და მიმართვის ცენტრი 

ფონდი "ღია საზოგადოება - საქართველო" (OSGF) 

World Vision International in Georgia

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) 

გოეთეს ინსტიტუტი - გერმანული კულტურის ინსტიტუტი

გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური (DAAD)

ზრდასრულთა განათლების ევროპული ასოციაცია – EAEA ( http://www.eaea.org/)
ლიტვის ზრდასრულთა განათლების ასოციაცია – LAAE (
http://www.lssa.smm.lt/)
ლატვიის ზრდასრულთა განათლების ასოციაცია– LAEA (
http://www.laea.lv/)
ესტონეთის ზრდასრულთა განათლების ასოციაცია ANDRAS (
http://www.andras.ee/)

საერთაშორისო საზოგადოება "მემორიალი"

ფრიდრიხ ებერტის ფონდი 

თეოდორ ჰოისის კოლეჯი

ლატვიის ოკუპაციის მუზეუმი

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ / ACF-Spain

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება საქართველოში (DWVG)

EBRD BAS - პროგრამა

 

ინფორმაცია ზრდასრულთა განათლების შესახებ ევროპისა და დსთ-ს ქვეყნებში

The European Association for the Education of Adults (EAEA) - ზრდასრულთა განათლების ევროპული ასოციაცია ტრანსნაციონალური საზოგადოებრივი გაერთიანებაა, რომლის მიზანია ზრდასრულთა განათლების საკითხებით დაკავებული ორგანიზაციების გაერთიანება და მათი საქმიანობის კოორდინირება.

The European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) - ზრდასრულთა განათლების კვლევის ევროპული საზოგადოება - ავრცელებს ზრდასრულთა განათლების შესახებ თეორიული და ემპირიული კვლევის შედეგებს.

The Adult Education in South-Eastern Europe (EBIS) - ზრდასრულთა განათლება სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში დახმარებას უწევს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს ზრდასრულთა განათლების სტრუქტურების ჩამოყალიბებაში. ვებ-გვერდზე განთავსებულია ინფორმაცია EBIS-ის მიერ განხორციელებული პროექტებისა და ღონისძიებების შესახებ.

რუსეთის ფედერაციის 89 რეგიონიდან 79-ში საზოგადოება „ზნანიე“ თანამშრომლობს ზრდასრულთა საგანამანათლებლო სტრუქტურებთან პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების სფეროში.

ზრდასრულთა განათლება და შრომის ბაზარი საქართველოში

საქართველოს ზრდასრული მოსახლეობის განათლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების კურსების მონაცემთა ბაზა

ვაკანსიები საქართველოში ინგლისურ და ქართულ ენებზე

საერთაშორისო დოკუმენტები ზრდასრულთა განათლებისა და უწყვეტი სწავლის შესახებ

The Hamburg Declaration on Adult Learning - ჰამბურგის დეკლარაცია ზრდასრულთა განათლების შესახებ: ზრდასრულთა განათლების მნიშვნელობისა და მომავლის შესახებ 1997.

The Dakar framework for Action: Education for All - დაკარის მოქმედების გეგმა: განათლება ყველასათვის: საყოველთაო ვალდებულება, განათლების მსოფლიო ფორუმის დეკლარაცია 2000.

The Right to Education - Towards education for all throughout life - განათლების უფლება - გზა უწყვეტი სწავლისაკენ: იუნესკოს მოხსენება განათლების შესახებ 2000.

Memorandum on Lifelong Learning - მემორანდუმი უწყვეტი სწავლის შესახებ: ევროკომისიის დეკლარაცია უწყვეტი სწავლის შესახებ 2000.

Lifelong Learning in Europe: Moving towards EFA Goals and CONFINTEA V Agenda - უწყვეტი სწავლა ევროპაში: კონფინტეა V-ის სამოქმედო გეგმისა და საყოველთაო განათლების მიზნებისაკენ: 2002 წლის 6-9 ნოემბრის სოფიის (ბულგარეთი) კონფერენციის დასკვნითი დოკუმენტები

ზოგადი ინფორმაციები პროფესიული განათლების შესახებ

European Training Foundation (ETF) - განათლების ევროპული ფონდი, ევროკავშირის ორგანიზაციაა, რომელიც მხარს უჭერს ურთიერთთანამშრომლობას პროფესიული განათლების სექტორში. ამასთან ის კოორდინაციას უწევს იმ დახმარებებს, რომლებიც ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის, დსთ-ს ქვეყნებისა და მონგოლეთის პროფესიული განათლების რეფორმებისათვის არის განკუთვნილი. ვებ-გვერდზე თქვენ ასევე გაეცნობით საქართველოსა და სომხეთის განათლების სფეროში არსებულ სიტუაციას.

European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) - პროფესიული მომზადების განვითარების ევროპული ცენტრი - კონსულტაციებს უწევს წევრი-ქვეყნების პოლიტიკოსებს, ევროკომისიის ექსპერტებსა და სოციალურ ორგანიზაციებს პროფესიული განათლების პოლიტიკის საკითხებში.